NYHETER


Brev från ordföranden

 2018-04-25

Bästa SIKT-medlemmar,

Kraven på nyblivna specialister på väg in i bakjoursledet att kunna lösa problem med laparoskopisk teknik, både inom övre och nedre gastrointestinal kirurgi, har under de senaste åren blivit allt större. Magnus Kjellman kommer därför att arrangera två separata tvådagarskurser med fokus på laparoskopi inom övre respektive nedre gastrointestinal kirurgi under kirurgveckan. Kurserna ges i Göteborg, i kursavgiften ingår därför både transport från Helsingborg och hotell. Se separata annonser. Kurserna är unika i sitt slag i Sverige, med tyngdpunkt på träning i våtlabsmiljö och fakulteter med mycket lång erfarenhet inom respektive område.

Gabriel Sandblom
Ordförande, SIKT
Minimal-invasiv kirurgisk träning

 2018-04-06

Nytt grepp under kirurgveckan kring avancerad minimalinvasiv kirurgisk träning

Svensk kirurgisk förening i samarbete med Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi
 
Senaste två åren Svensk Kirurgisk Förening drivit frågan kring förbättrad avancerad kirurgisk träning för svenska kirurger tillsammans med SIKT och Svensk kirurgiskt råd. Bla vill vi se att fler universitetssjukhus skapa förutsättningar för kirurgisk simuleringsträning från torr- till våtlabsövningar. I Europa har European Association for Endoscopic Surgery tillfrågat ett stort antal europeiska kirurger mellan 35 till 45 år vad man helst ser att den föreningen driver i deras sak och visar sig att just praktisk våtlabsövning på avancerad nivå med kunniga lärare hamnar först på listan.  Med detta som bakgrund vill SKF och SIKT nu under framtida kirurgveckor erbjuda en kombination av teoretiska och praktiska kurser inom laparoskopi.

Målgruppen är ST läkare i slutet av sin utbildning och specialister. Målet med kurserna är att ge deltagaren en baskunskap så att man under handledning på sitt hemmasjukhus lättare ska kunna börja att operera inom respektive specialistområde och ha god kunskap om vad som kan gå fel och hur man undviker dem. Vi kommer framöver erbjuda tvådagarskurser inom kolorektal, övre gastrointestinal och endokrin kirurgi de dagar då specialiteten INTE har program under kirurgveckan. Först ut detta år är kurser inom kolorektal och övre gastointestinal kirurgi.

Håll utkik på SIKT och SKF hemsidor där mer information kommer inom kort. Möjlighet att ansöka om stipendium kommer att finnas.

Bästa hälsningar,
Styrelserna för Svensk kirurgisk förening och Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi.How to tie your shoes

 2018-04-04

Brev från ordföranden

 2018-03-22

Bästa SIKT-medlemmar,

Robot-assisterad laparoskopisk kirurgi av bråck börjar få allt mer fäste i den kliniska rutinen. Vi planerar därför en session med fokus på olika tekniska lösningar vid robotkirurgi under kirurgveckan. Dessutom finns det möjlighet att delta i ett internationellt symposium om robotassisterad bukväggskirurgi i Ghent 24-26 maj . Avgiften är 250 Euro för EHS-medlemmar och 300 Euro för de som inte är medlemmar. Under symposiet kommer man bland annat ta upp robotassisterad kirurgi av stomibråck, komplicerade ljumskbråck och ärrbråck.

Gabriel Sandblom


Download information

Mora lasarett

nyheter i Riga

 2018-03-15

Nyårsbrev från ordföranden

 2018-01-02

Bästa SIKT-medlemmar,

Jag önskar er alla ett mycket gott nytt år och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Inför våren 2018 vill jag framförallt påminna on Bråckdagarna 8-9 mars, Internationella Bråckmötet i Miami 12-15 mars och EAES möte i London 30 maj – 1 juni.

Det vore också mycket roligt om vi kunde stärka den svenska underavdelningen av European Hernia Society. Genom att teckna medlemskap via vår underavdelning får man samma förmåner som EHS i övrigt erbjuder, inklusive reducerad avgift till Internationella Bråckmötet i Miami 12-15 mars och prenumeration på Hernia. Grundavgiften är 80 Euro för medlemskap med tillgång till den elektroniska upplagan Hernia och 120 Euro för prenumeration på pappersversionen av Hernia. Genom att betala in avgiften till plusgironummer 57 45 93-0 och ange namn och kontaktuppgifter i samband med inbetalningen blir medlemskapet registrerat.

Jag vill också påminna om mötet i London 22-23 mars om olösta frågor inom bråckkirurgin: Controversies in Hernia Surgery

Med önskan om ett fortsatt gott 2018
Gabriel Sandblom


Brev från ordföranden

 2017-12-07

Bästa SIKT-medlemmar,

Jag vill åter påminna om hur viktigt det är att förstärka det internationella nätverket för att utvecklingen av nya kirurgiska metoder. Det europeiska nätverket med fokus på laproskopisk kirurgi har under senare år vuxit sig allt starkare, det är därför mycket viktigt att vi från Sverige markerar vår närvaro. Genom European Assoiciation of Endoscopic Surgery (EAES) finns det möjlighet att få tillgång till kirurgisk träning, utveckling och kontakter med kollegor verksamma inom samma områden som vi utvecklar i Sverige. På hemsidan ( https://eaes.eu ) går det att ta del av EAES verksamhet, bland annat kurser, utlysning av fellowships och internationella möten.

Genom medlemskap i EAES ges man följande möjligheter:

• Certifiering av EAES-medlemskapet med ett officiellt dokument från E.A.E.S.s centrala kontor.

• Prenumeration på den elektroniska versionen av den officiella E.A.E.S. Surgical Endoscopy, den första journalen av en endoskopisk förening med en impact factor vid nivåer av stora kirurgiska föreningar.

• Elektronisk åtkomst till följande journaler:
   Annals of Surgical Oncology
   Digestive Surgery
   World Journal of Surgery

• Möjligheten att prenumerera på SpringerAlert, en kostnadsfri innovativ tjänst som meddelar användare via e-post när nya artiklar blir tillgängliga elektroniskt.

• Eurolink, det officiella nyhetsbrevet E.A.E.S. skickar gratis, som syftar till att distribuera all information inom området kirurgisk endoskopi i vidaste bemärkelsen.

• Delta i årskongressen för E.A.E.S. i Europa och World Endoscopy Congress vartannat år till en reducerad registreringsavgift.

• Deltagande i forskarutbildningarna i E.A.E.S. organiseras varje år under kongressen till en reducerad registreringsavgift, vilket motsvarar ett kontinuerligt läkarutbildningsprogram.

• Möjligheten att ansöka om EAES-stipendiet: består av ett tre månaders träningsprogram i de viktigaste minimaly invasive surgery centers i Europa och USA.

• Möjlighet att ansöka om EAES-forskningsbidragsprogrammet. Varje år kommer 3 projekt att tilldelas med ett bidragsbelopp på mellan 10 000. och 50 000 euro

• Tillgång till resebidrag och priser relaterade till varje kongress i föreningen

Den som är intresserad av att veta mer om vilka möjligheter som finns i EAES rekommenderas därför att ta kontakt med Dorin Eugen (e-mail popa.dorin.eugen@gmail.com ) eller mig ( gabriel.sandblom@ki.se ) för mer information.

Gabriel Sandblom
Ordförande, SIKT


Rundresa till
laparoskopiaktiva sjukhus i Stockholm
-
LG Larsson
 2017-11-23

Under vecka 46 har vår kollega LG Larsson besökt "laparoskopiaktiva" sjukhus i Stockholm. Här läser ni hans berättelse:
Download


Brev från ordföranden
 2017-11-13

Bästa SIKT-medlemmar,

Forskningen, undervisningen och utbildningen inom nya endoskopiska tekniker i Sverige går idag i rask takt. Inte desto mindre behöver vi vidga våra internationella utblickar för att få till en effektiv utveckling. Samarbetet in European Association of Endoscopic Surgery (EAES) har under senare år vuxit sig allt starkare.  På hemsidan ( https://eaes.eu/ ) går det att ta del av EAES verksamhet, bland annat kurser, utlysning av fellowships och internationella möten.

För att stärka samarbetet med EAES skulle vi behöva ordanisera upp en svensk underavdelning, med svenska kirurger som tar aktiv del i det internationella samarbetet. Popa Dorin Eugen, kirurg och överläkare i Värnamo, ingår i EAES utbildningskommitté. Till uppgifterna med arbetet i utbildningskommittén ingår att förmedla kontakter och underlätta utbytet mellan de Europeiska länderna. Den som är intresserad av att veta mer om vilka möjligheter som finns i EAES rekommenderas därför att ta kontakt med Dorin för mer information (e-mail popa.dorin.eugen@gmail.com ).

Gabriel Sandblom

Redovisning av
stipendium

Magnus Kjellmann

2017-11-08

"Stipendiet har används till att starta upp projektet kring black box där vi ska, på operationssal, analysera hur icke tekniska fel påverkar de tekniska hos kirurgen och vad för konsekvenser sedan detta får för patienten i form av vårdskada.
Pengarna gick specifikt till kostnad för etisk ansökan, som är beviljad, och till timlön för forskningssjuksköterska".
Redovisning av
stipendium

Kristina Ticehurst

2017-11-08

KRONISK LJUMSKSMÄRTA – ETT MULTIDISCIPLINÄRT SAMARBETSPROJEKT
Återrapportering av SIKT-stipendium 2016.
Varje år bedöms och opereras ca 400 patienter för ljumskbråck i Kungsbacka. Vi ser också ett ökande antal patienter som sökt för ljumsksmärtor men utan overta bråck. I en del fall har man via radiologisk utredning påvisat inguinal- eller femoralbråck som dock inte är palpabla vid klinisk undersökning. Betydelsen av dessa fynd för patientens ljumsksmärta är inte alltid helt klar. En lång rad andra differentialdiagnoser kan ligga bakom patientens symtom. Vi bedömer även patienter med kroniska ljumsksmärtor efter tidigare bråckkirurgi, ett välkänt problem där neuralgi eller nätrelaterade orsaker kan ligga bakom, men som ibland kan vara kopplade till helt andra samtidigt förekommande orsaker. I första hand värderas eventuella ortopediska diagnoser, som ibland är en mer sannolik förklaring till patientens besvär, även vid fynd av små bråck radiologiskt. Femuroacetabulär impingement och därtill associerade skador inklusive s.k. Sports hernia (även kallat inguinal disruption injury mm) är tillstånd där både ortopedisk och kirurgisk kompetens behövs och där ett nära samarbete mellan disciplinerna kan innebära stora fördelar för denna patientgrupp (Munegato et al 2015). Många har passerat flera instanser under ibland flera år och både urologiska, gynekologiska, neurologiska tillstånd kan orsaka smärtor som förläggs till ljumsken. Detta leder till att patienten många gånger kan gå utan säkerställd diagnos under lång tid. Det är därför av särskild vikt att denna grupp kan få en bedömning av ett team med speciell kunskap och intresse för problematiken. För denna patientkategori är ett nära samarbete med ortopeden ovärderligt och förutsättningarna för en sambedömning med både kirurg och ortoped på en s.k. ljumskmottagning är mycket goda i Kungsbacka, både med avseende på kompetens, intresse och geografisk närhet mellan enheterna.

Vi har under det gångna året startat upp en gemensam ljumskmottagning med en ortoped och en kirurg som bedömer patienterna tillsammans. Vi tycker det är en fördel att undersöka patienterna vid samma tillfälle istället för vid två olika mottagningsbesök då det ger möjlighet till en värdefull diskussion och dessutom fördjupar och breddar kunskaperna hos båda parter. Det leder också till ett snabbare omhändertagande av patienten. Vi har till dags dato haft 23 patienter (13 män och 10 kvinnor i åldrarna 18-82 år), men räknar med att antalet kommer att öka i takt med att våra kollegor får upp ögonen för denna möjlighet. Vi har fullbokade ljumskmottagningar (halvdagar 2 ggr per månad) under resten hösten. Majoriteten av patienterna (19)  har kommit med frågeställning ljumskbråck. I 9 fall fanns radiologisk misstanke om inguinal- eller femoralbråck och i 5 fall palpationsfynd stödjande diagnosen bråck. I 4 fall bedömdes ljumsk- eller femoralbråck som orsak till besvären. Andra diagnoser som ställts är bl a reaktiv artrit, coxartros, femuroacetabulär impingement, labrumskada, bursit, neuralgi, kronisk bäckenbottensmärta och muskulära besvär. I två fall lyckades vi inte ställa någon specifik diagnos. Fem fall är under pågående utredning. Behandlingen har bestått av allt från expektans till NSAID, sjukgymnastik, blockad av höftleden med kortison- och lokalanestetika, TEP, öppen främre nätplastik av ljumskbråck,  höftartroskopisk operation av CAM-lesioner och höftprotesoperationer.

Sammanfattningsvis förefaller det utifrån det här lilla materialet vara så att ljumskbråck är en mindre vanlig orsak till kronisk ljumsksmärta än vad som är uppfattningen bland våra remittenter. Vi har i stor utsträckning kunnat ställa en diagnos och oftast kunnat erbjuda eller remittera vidare för behandling. Inte minst viktigt är dock att vi kunnat undvika sannolikt onödiga bråckoperationer på ett antal patienter.

Vi kommer att fortsätta att följa den här patientgruppen med HAGOS-formulär (Thomeé et al 2014) före och efter behandling, i de fall sådan ges, och förhoppningsvis kunna presentera resultat från en större patientgrupp längre fram.
Stipendiet har använts för att bekosta extra nedlagd tid och andra administrativa omkostnader som skapats av projektet.

Referenser:
Thomeé R. et al. Cross-cultural adaptation to Swedish and validation of the Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS) for pain, symptoms and physical function in patients with hip and groin disability due to femoro-acetabular impingement. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2014)22:835-842

Munegato D. et al. Sports hernia and femoroacetabular impingement in athletes: A systematic review. World J Clin Cases (2015)3(9):823-830