NYHETER


Brev från ordföranden
 2017-11-13

Bästa SIKT-medlemmar,

Forskningen, undervisningen och utbildningen inom nya endoskopiska tekniker i Sverige går idag i rask takt. Inte desto mindre behöver vi vidga våra internationella utblickar för att få till en effektiv utveckling. Samarbetet in European Association of Endoscopic Surgery (EAES) har under senare år vuxit sig allt starkare.  På hemsidan ( https://eaes.eu/ ) går det att ta del av EAES verksamhet, bland annat kurser, utlysning av fellowships och internationella möten.

För att stärka samarbetet med EAES skulle vi behöva ordanisera upp en svensk underavdelning, med svenska kirurger som tar aktiv del i det internationella samarbetet. Popa Dorin Eugen, kirurg och överläkare i Värnamo, ingår i EAES utbildningskommitté. Till uppgifterna med arbetet i utbildningskommittén ingår att förmedla kontakter och underlätta utbytet mellan de Europeiska länderna. Den som är intresserad av att veta mer om vilka möjligheter som finns i EAES rekommenderas därför att ta kontakt med Dorin för mer information (e-mail popa.dorin.eugen@gmail.com ).

Gabriel Sandblom

Redovisning av
stipendium

Magnus Kjellmann

2017-11-08

"Stipendiet har används till att starta upp projektet kring black box där vi ska, på operationssal, analysera hur icke tekniska fel påverkar de tekniska hos kirurgen och vad för konsekvenser sedan detta får för patienten i form av vårdskada.
Pengarna gick specifikt till kostnad för etisk ansökan, som är beviljad, och till timlön för forskningssjuksköterska".
Redovisning av
stipendium

Kristina Ticehurst

2017-11-08

KRONISK LJUMSKSMÄRTA – ETT MULTIDISCIPLINÄRT SAMARBETSPROJEKT
Återrapportering av SIKT-stipendium 2016.
Varje år bedöms och opereras ca 400 patienter för ljumskbråck i Kungsbacka. Vi ser också ett ökande antal patienter som sökt för ljumsksmärtor men utan overta bråck. I en del fall har man via radiologisk utredning påvisat inguinal- eller femoralbråck som dock inte är palpabla vid klinisk undersökning. Betydelsen av dessa fynd för patientens ljumsksmärta är inte alltid helt klar. En lång rad andra differentialdiagnoser kan ligga bakom patientens symtom. Vi bedömer även patienter med kroniska ljumsksmärtor efter tidigare bråckkirurgi, ett välkänt problem där neuralgi eller nätrelaterade orsaker kan ligga bakom, men som ibland kan vara kopplade till helt andra samtidigt förekommande orsaker. I första hand värderas eventuella ortopediska diagnoser, som ibland är en mer sannolik förklaring till patientens besvär, även vid fynd av små bråck radiologiskt. Femuroacetabulär impingement och därtill associerade skador inklusive s.k. Sports hernia (även kallat inguinal disruption injury mm) är tillstånd där både ortopedisk och kirurgisk kompetens behövs och där ett nära samarbete mellan disciplinerna kan innebära stora fördelar för denna patientgrupp (Munegato et al 2015). Många har passerat flera instanser under ibland flera år och både urologiska, gynekologiska, neurologiska tillstånd kan orsaka smärtor som förläggs till ljumsken. Detta leder till att patienten många gånger kan gå utan säkerställd diagnos under lång tid. Det är därför av särskild vikt att denna grupp kan få en bedömning av ett team med speciell kunskap och intresse för problematiken. För denna patientkategori är ett nära samarbete med ortopeden ovärderligt och förutsättningarna för en sambedömning med både kirurg och ortoped på en s.k. ljumskmottagning är mycket goda i Kungsbacka, både med avseende på kompetens, intresse och geografisk närhet mellan enheterna.

Vi har under det gångna året startat upp en gemensam ljumskmottagning med en ortoped och en kirurg som bedömer patienterna tillsammans. Vi tycker det är en fördel att undersöka patienterna vid samma tillfälle istället för vid två olika mottagningsbesök då det ger möjlighet till en värdefull diskussion och dessutom fördjupar och breddar kunskaperna hos båda parter. Det leder också till ett snabbare omhändertagande av patienten. Vi har till dags dato haft 23 patienter (13 män och 10 kvinnor i åldrarna 18-82 år), men räknar med att antalet kommer att öka i takt med att våra kollegor får upp ögonen för denna möjlighet. Vi har fullbokade ljumskmottagningar (halvdagar 2 ggr per månad) under resten hösten. Majoriteten av patienterna (19)  har kommit med frågeställning ljumskbråck. I 9 fall fanns radiologisk misstanke om inguinal- eller femoralbråck och i 5 fall palpationsfynd stödjande diagnosen bråck. I 4 fall bedömdes ljumsk- eller femoralbråck som orsak till besvären. Andra diagnoser som ställts är bl a reaktiv artrit, coxartros, femuroacetabulär impingement, labrumskada, bursit, neuralgi, kronisk bäckenbottensmärta och muskulära besvär. I två fall lyckades vi inte ställa någon specifik diagnos. Fem fall är under pågående utredning. Behandlingen har bestått av allt från expektans till NSAID, sjukgymnastik, blockad av höftleden med kortison- och lokalanestetika, TEP, öppen främre nätplastik av ljumskbråck,  höftartroskopisk operation av CAM-lesioner och höftprotesoperationer.

Sammanfattningsvis förefaller det utifrån det här lilla materialet vara så att ljumskbråck är en mindre vanlig orsak till kronisk ljumsksmärta än vad som är uppfattningen bland våra remittenter. Vi har i stor utsträckning kunnat ställa en diagnos och oftast kunnat erbjuda eller remittera vidare för behandling. Inte minst viktigt är dock att vi kunnat undvika sannolikt onödiga bråckoperationer på ett antal patienter.

Vi kommer att fortsätta att följa den här patientgruppen med HAGOS-formulär (Thomeé et al 2014) före och efter behandling, i de fall sådan ges, och förhoppningsvis kunna presentera resultat från en större patientgrupp längre fram.
Stipendiet har använts för att bekosta extra nedlagd tid och andra administrativa omkostnader som skapats av projektet.

Referenser:
Thomeé R. et al. Cross-cultural adaptation to Swedish and validation of the Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS) for pain, symptoms and physical function in patients with hip and groin disability due to femoro-acetabular impingement. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2014)22:835-842

Munegato D. et al. Sports hernia and femoroacetabular impingement in athletes: A systematic review. World J Clin Cases (2015)3(9):823-830