KIRURGVECKA 2018
SIKTs utvecklingsstipendium år 2018

Vi har glädjen att tillsammans med våra samarbetspartner Medtronic, BRAUN, Johnson&Johnson, Olympus, Storz och COOK presentera årets stipendier.

ÄNDAMÅL
Att understödja och stimulera forskning och kompetensutveckling inom bukväggskirurgi och/eller kirurgisk teknik- och metodutveckling.

STIPENDIER
SIKTs stora stipendium om 40 000kr samt tre utvecklingsstipendier à 10 000kr. Det stora stipendiet är riktat mot mer omfattande projekt (företrädesvis forskning) medan de tre utvecklingsstipendierna riktas mot såväl utbildning och kompetensutveckling som forskning.
Målet med ovanstående stipendier är att pengarna återinvesteras i den sökandes forskning eller kliniska kompetens, antingen som vidareutveckling av den pågående forskningen eller del av en personlig utveckling av stipendiaten. Erhållna stipendiepengar får användas till kongressavgift eller annan utbildning men inte till resa eller logi.

STIPENDIEKOMMITTÉ
SIKTs styrelse

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE
Medlemskap i SIKT är en förutsättning.  Skriftlig ansökan på särskilt anvisad ansökningsblankett på SIKTs hemsida. Ifylld blankett mailas till SIKTS vetenskapliga sekreterare Hanna Nilsson (hanna.nilsson@vgregion.se) senast 2018-06-01. 

BEDÖMNINGSGRUNDER
Ansökningarna bedöms anonymiserade. Bedömning utifrån beskrivning av ändamål samt angivet användande av stipendium. Bedömd nytta för ämnesområdena respektive den sökande. Tidigare erhållet SIKT stipendium de senaste åren utesluter inte stipendium men sökande som ej tidigare erhållit stipendium prioriteras.

MEDDELANDE OM BESLUT
Besked erhålles per e-post.

REDOVISNING
En redogörelse för förbrukning av medel ska vara SIKTs vetenskapliga sekreterare tillhanda senast ett år efter att stipendiet emottogs.

UTDELNING AV STIPENDIUM
Stipendierna delas ut i samband med föreningens årsmöte under Kirurgveckan 2018 i Helsingborg.

SIKT stipendieansökan

Utlysning SIKT stipendier 2018

Download
Download
Den 16 oktober 2017 träffades SIKT styreslen i Stockholm för att inleda planeringen av Kirurgvecka 2018.