SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi
Hvordan får du helseforsikring cialis i norge Universitetet i colorado denver anschutz medisinsk campus

Utbildningsmaterial -  Bråckkirurgi

Text:

Patientinfo, bråck
Lichtensteinplastik
Shouldiceplastik

Bildspel:

Lokalbed. ljumskbråck
Shouldice, modifierad terradig
Lichtensteinplastik
TEP
Barnbråck

Litteraturhänvisningar:

Introduktion
Val av buksnitt
Suturteknik medellinjessnitt
Hudförslutning
Ljumsksmärtor; oklara - nervanatomi
Ljumskbråckstekniker
Ljumskbråck - lokalanestesi
Ljumskbråckstekniker - resultat
Ljumsksmärtor postoperativt
Ärrbråck - tekniker och resultat
Bukväggssmärtor
Parastomala bråck
Spigeliibråck
Obturatioriusbråck
Lumbalbråck

 
 
Introduktion Arbetsgruppen för bukkirurgi presenterar här ett förslag till aktuella litteraturhänvisningar avseende olika problemområden som berör bukväggen.

Experter inom de olika områdena har fått ta fram ”nyckelreferenser”. Avsikten är att dessa ska kunna fungera som ett stöd för de som önskar en mera evidensbaserad diskussion inom olika områden. Korta kommentarer på några rader bifogas varje referens. Detta är på intet sätt en heltäckande lista. Från dessa förslag får var och en leta sig vidare i litteraturen.

Deltagande experter:

Israelsson Leif, Kir klin Sundsvalls lasarett
Nordin Pär, kir klin Östersunds lasarett
Smedberg Sam, Kir klin Helsingborg lasarett
Spangen, Leif, Kir klin Karlstad lasarett
Rogmark Peder, Kir klin universitetssjukhuset UMAS
Gruppen emotser tacksamt kommentarer och kompletteringar som kan skickas till hemsideansvarig på email:
agneta.montgomery@skane.se

 
 
Val av buksnitt

Leif Israelsson

- Greenall MJ, Evans M, Pollock AV.Midline or transverse laparotomy? A random controlled clinical trial, part I. Influence on healing. Br J Surg 1982;67:188-190.

Randomiserad studie. 579 patienter opererades via tvärsnitt eller medellinjesnitt. Tvärsnitt tog längre tid att öppna och försluta samt blödde mer. Ingen skillnad i frekvens av sårruptur eller ärrbråck.

- Garcia-Valdecasas JC, Almenara R, Cabrer C, de Lacy AM, Sust M, Taura P, Fuster J, Grande L, et al. Subcostal incision versus midline laparptomy in gallstone surgery: a prospective and randomized study. Br J Surg 1988;75:473-475.

Randomiserad studie. Vid gallkirurgi användes medellinjesnitt eller tvärsnitt. Med tvärsnitt var smärtan mindre och lungfunktionen var bättre under de första 24 timmarna. Vårdtiden var kortare med tvärsnitt.

- Armstrong PJ, Burgess RW. Choice of incision and pain following gallbladder surgery. Br J Surg 1990;77:7.

Randomiserad studie. Vid gallkirurgi användes medellinjesnitt eller tvärsnitt. Med tvärsnitt var smärtan lägre under de första 24 timmarna. Därefter förelåg ingen skillnad i smärta, andningsfunktion eller vårdtid.

- Lacy PD, Burke PE, O’Regan M, Cross S, Sheehan SJ, Hehir D, Colgan MP, Moore DJ, Shanik DG. The comparison of type of incision for transperitoneal abdominal aortic surgey based on postoperative respiratory complications and morbidity. Eur J Vasc Surg 1994;8:52-55.

Randomiserad studie. Postoperativ smärta och sårkomplikationer var lika med tvärsnitt och medellinjesnitt hos 50 patienter som genomgick aortakirurgi. Tvärsnitt tog längre tid att öppna.

- Israelsson L. Tvärsnitt eller medellinjesnitt. Läkartidningen 2005;

Översikt av litteraturen. Översikt gällande för och nackdelar med tvärsnitt och medellinjesnitt.Konklusion: när det är möjligt bör man välja ett medellinjesnitt.

 
 
Suturteknik medellinjessnitt

Leif Israelsson

- Pollock AV, Evans M. Early prediction of late incisional hernias. Br J Surg 1989;76:953-954.

Klinisk rapport. En närmast klassiskt studie som visar att ärrbråck uppstår tidigt postoperativt. Om aponeuroskanterna är separerade mer än 12 mm efter fyra veckor så utvecklas alltid ärrbråck.

- Israelsson LA, Jonsson T. Closure of midline laparotomy incisions with polydioxanone and nylon: the importance of suture technique. Br J Surg 1994;81:1606-1608.

Randomiserad studie. 813 patienter. Frekvensen ärrbråck är den samma med polydioxanon och nylon. Suturlängd-sårlängd kvoten som kan vara en bias i sådana studier mättes.

- Carlson MA. Acute wound failure. Surgical Clinics of North America 1997;77:607636.

Översikt av litteraturen. Omfattande översikt rörande akut sårruptur vad gäller sårläkning, suturteknik, suturmaterial och riskfaktorer.

- Van’t Riet M, Steyerberg EW, Nellensteyn J, Bonjer HJ, Jeekle J. Meta-analysis of techniques for closure of midline abdominal incisions. Br J Surg 2002;89:1350-1356.

Översikt av litteraturen. Meta-analys av 15 kliniska studier beträffande förslutning av medellinjesnitt. Konklusion: förslut i ett lager, använd en fortlöpande teknik, använd en långsamt resorberbar sutur och suturera med en suturlängd-sårlängd kvot högre än 4.

- Millbourn D, Israelsson LA. Wound complications and stitch length. Hernia 2004;8:39-41.

Klinisk rapport. 368 patienter opererade via medellinjesnitt. Med en suturlängd-sårlängd kvot högre än 4 innebär små, täta suturtag (stitch length kortare än 4 cm) en lägre frekvens av sårinfektion och ärrbråck.

 
 
Hudförslutning

Leif Israelsson

- Angelini GD, Butchart EG, Armistead SH, Breckenridge IM. Comparative study of leg wound closure in coronary artery bypass graft operations.Thorax 1984;39:942-945.

Randomiserad studie. Vid coronarkirurg användes för sår på tagställen hos 113 patienter hudsutur, intracutan sutur eller hudstapler. Med intracutan sutur var sårkomplikationerna färre och det kosmetiskt resultatet var bättre än med hudsutur eller hudstapler.

- Lubowski D, Hunt D. Abdominal wound closure comparing the proximate stapler with sutures. Aust N Z J Surg 1985;55:405-406.

Randomiserad studie. 57 sår i bukväggen staplades eller suturerades. Det kosmetiska resultatet var i tvärsnitt bättre med intracutan sutur än med hudstapler. Hudstapler gick fortare.

- Clayer M, Southwoud RT. Comparative study of skin closure in hip surgey. Aust N Z J Surg 1991;61:363-365.

Randomiserad studie. Vid höftkirurgi användes intracutan sutur eller hudstapler hos 66 patienter. Med hudstapler var ärret bredare efter 2-3 månader än med intracutan sutur.

- Johnson RG, Cohn WE, Thurer RL, Mc Carthy JR, Sirois CA, Weintraub RM. Cutaneous closure after cardiac operations: a controlled, randomized, prospective comparison of intradermal versus staple closure. Ann Surg 1997;226:606-612.

Randomiserad studie. I halva såret användes vid coronarkirurg hos 242 patienter intracutan sutur och halva såret staplades. Den totala frekvensen sårkomplikationer var högre med hudstapler än med intracutan sutur. Patienterna föredrog intracutan sutur framför hudstapler.

- Chugtai T, Chen LQ, Salasidis G, Nguyen D, Tchervenko C, Morin JF. Clips versus suture technique: is there a difference? Can J Cardiol 2000;16:1403-1407.

Randomiserad studie. Vid coronarkirurgi hos 162 patienter användes intracutan sutur eller hudstapler. Med hudstapler var frekvensen sårinfektion högre liksom kostnaderna.

 
 
Ljumsksmärtor; oklara - nervanatomi

Sam Smedberg

- al-Dabbagh AK. Anatomical variations of the inguinal nerves and risks of injury in 110 hernia repairs. Surg Radiol Anat 2002;24(2):102-7.

Stora variationer i anatomin avseende förloppet av n. ilioinguinalis och n. iliohypogastricus i ljumsken. I endast 46 av 110 återfanns normal läroboksanatomi.

- Rab M, Ebmer And J, Dellon AL. Anatomic variability of the ilioinguinal and genitofemoral nerve: implications for the treatment of groin pain. Plast Reconstr Surg 2001;108(6):1618-23.

Anatomiska dissektioner av 64 balsamerade kroppshalvor. Stora avvikelser från läroboksanatomin noteras beträffande n. ilioinguinalis och den genitala grenen av n. genitofemoralis.

- Fon LJ, Spence RAJ. Sportsman´s hernia. Br J Surg 2000;87:545-52.

Reviewartikel med 82 referenser. Med idrottsmannens problem som utgångspunkt görs en noggrann genomgång och värdering av diagnostiska metoder i utredningen av ljumsksmärtor samt differentialdiagnostiska överväganden vid detta tillstånd.

- LeBlanc KE, LeBlanc KA. Groin pain in athletes. Hernia 2003;7(2):68-71.

Differentialdiagnostisk genomgång av oklara ljumsksmärtor. Artikeln av mer generellt intresse än rubriken anger.

- Smedberg SGG, Spangen L. Occult hernias in the male patient. In Bendavid R. Abdominal wall hernias. 2001:116-21. Springer, New York.

Genomgång av diagnostik och differentialdiagnostik vid oklara smärttillstånd i ljumskarna.

- Spangen L, Smedberg SGG. Nonpalpable inguinal hernia in woman. In Bendavid R. Abdominal wall hernias. 2001:625-9. Springer, New York.

Diagnostik, differentialdiagnostik och behandling baserat på erfarenheter från 192 fall med icke palpabla bråck hos kvinnor.

- Heise CP, Sproat IA, Starling JR. Peritoneography (herniography) for detecting occult inguinal hernia in patients with inguinodynia. Ann Surg 2002;235(1):140-4.

Under en 5-års period undersöktes 80 konsekutiva patienter med oklara ljumsksmärtor. Konkluderades att peritoneografi är ett pålitligt diagnosticum med få komplikationer.

 
 
Ljumskbråckstekniker

Pär Nordin

- Bassini
Bassini E. Nuova technica per la cura dell’ernia inguinale. Arch Soc Ital Chir 1887; 4: 379-382.

Bassini var den moderna bråckkirurgins grundare. Han beskrev en rekonstruktion av bukväggsdefekten genom avlägsnande av bråcksäcken, klyvning av inguinalkanalens bakvägg samt suturering av muskelaponeuroserna mot inguinalligamentet.

- Marcy
Marcy HO. Hernia, New York: Appleton, 1892.

En rekonstruktion av inre inguinalöppningen genom suturering av fascia transversalis medialt om funikeln.

- McVay
McVay CB and B. J. Anson. A fundamental error in current methods of inguinal herniorrhaphy. Surg Gynecol Obstet 1942; 74: 746-750.

En rekonstruktion av inguinalkanalens bakvägg där transversusaponeurosen förankras i Coopers ligament.

- Shouldice
Shouldice EE. The treatment of hernia. Ontario Med Rev 1953; 1-14.

En modern vidareutveckling av Bassinis orginalmetod beskriven av Earl Shouldice. Inguinalkanalens bakvägg klyvs, för att sedan sutureras fortlöpande med ståltråd i flera lager.

Devlin HB. Management of abdominal hernias. London: Butterworths; 1988; 11: p. 106-114.

Shouldice tekniken beskrivs steg för steg. Plastiken sutureras i fyra rader med 2-0 polypropylene.

- Lichtenstein
Lichtenstein IL, Shulman AG, Amid PK. The tension-free hernioplasty. Am J Surg 1989; 157: 188-193.

Ett nytt koncept presenterades redan 1970 med spänningsfri nätteknik initierad av Irving Lichtenstein. Inguinalkanalens bakvägg täcks med ett polypropylennät. I konceptet ingår även lokalanestesi, dagkirurgi samt omedelbar mobilisering. Amid KP, Shulman AG, and Lichtenstein IL. Critical scrutiny of the open "tension-free" hernioplasty. Am J Surg 1993; 165: 369-371.

Kompletterande beskrivning av Lichtensteintekniken med några viktiga tekniska modifieringar.

- Plug and patch
Rutkow IM, Robbins AW. The Marlex mesh PerFix plug groin hernioplasty. Eur J Surg 1998; 164: 549-552.

Först beskriven av Rutkow och Robbins 1993. Bråckdefekten fylls med en konformad nätplugg vilken sutureras fast mot omgivningen. Tekniken har senare kompletterats med en nätplatta som täcker inguinalkanalens bakvägg.

- PHS plug
Gilbert AI, Graham MF, Voigt MD, et al. Underlay-onlay mesh hernia device: initial report. Hernia 1999; 3: 4

Polypropylennät av sandwichform där den centrala delen placeras i bråckdefekten. Introducerad av Gilbert.

- Nyhus
Nyhus LM, Pollak R, Bombeck CT, et al. The preperitoneal approach and prosthetic buttress repair for recurrent hernia. Ann Surg 1988; 208: 733-737.

Preperitoneal öppen teknik utvecklad av Nyhus. Sedan 1988 kompletterad med ett nät som täcker bråcköppningarna.

- Stoppa
Stoppa RE. The preperitoneal approach and prosthetic repair of groin hernias. In: Hernia, edited by L. M. Nyhus and R. E. Condon, Philadelphia: J.B. Lippincott, 1995, p. 188-206.

Introducerades av Stoppa som en helt ny bråckteknik utan plastik. Via ett nedre medellinjesnitt placeras, preperitonealt, ett stort dacronnät som bilateralt täcker alla bråcköppningar.

- TAPP
Ger R, Mishrick A, Hurwitz J, et al. Management of groin hernias by laparoscopy. World J Surg 1993; 17: 46-50.

Transabdominell preperitoneal laparoskopisk teknik. Utförd som Stoppa men via fri bukhåla.

- TEP
McKernan JB, Laws HL. Laparoscopic repair of inguinal hernias using a totally extraperitoneal prosthetic approach. Surg Endosc 1993; 7: 26-28.

Total extra peritoneal laparoskopisk teknik där bråcköppningarn täcks av nät utan kontakt med fri bukhåla.

 
 
Ljumskbråck - lokalanestesi

Pär Nordin

- Amid PK, Shulman AG, Lichtenstein IL. Local anesthesia for inguinal herna repair step-by-step procedure. Ann Surg 1997; 220: 735-737.

Lichtensteinklinikens lokala infiltrativa lokalbedövnings teknik. Inga blockader av aktuella nervbanor ingår.

- Devlin HB, Kingsnorth AN. Management of abdominal hernias, Second ed. London: Chanpman and Hall Medical, 1998; p. 83-93. ISBN 0 412 73820 1.

Lokalbedövningens historia samt beskrivning av de olika teknikerna.

 
 
Ljumskbråckstekniker - resultat

Pär Nordin

- EU Hernia Trialists Collaboration. Laparoscopic compared with open methods of groin hernia repair: systematic review of randomised controlled trials. Br J Surg 2000; 87: 860-867.

En systematisk genomgång och meta-analyser av randomiserade kontrollerade ljumskbråcksstudier där laparoskopisk kirurgi jämförs med öppen.

- EU Hernia Trialists Collaboration. Mesh compared with non-mesh methods of open groin hernia repair: systematic review of randomized controlled trials. Br J Surg 2000; 87: 854-859.

En systematisk genomgång och meta-analyser av randomiserade kontrollerade ljumskbråcksstudier där öppen kirurgi utan nät jämförs med öppen med nät.

- EU Hernia Trialists Collaboration. Repair of groin hernia with synthetic mesh: meta-analysis of randomized controlled trials. Ann Surg 2002; 235: 322-332.

En systematisk genomgång och meta-analyser av randomiserade kontrollerade ljumskbråcksstudier där nättekniker jämförs med icke-nät vad gäller recidiv och kronisk smärta.

- Neumayer L, Giobbie-Hurder A, Jonasson O et al. Open mesh versus laparoscopic mesh repair of inguinal hernia. N Engl J Med 2004; 350:1820-1827.

Randomiserad studie där 2164 män lottas mellan öppen eller laparoskopisk nätoperation för ljumskbråck. Två års uppföljningstid. Endpoints är recidiv, komplikationer och smärta.

- McCormack K, Scott NW, Go PMNYH, Ross S, Grant AM. Laparoscopic techniques versus open techniques for inguinal hernia repair. The Cochrane Library. [Issue 1]. 2003. Update Software: Oxford (CD 1785).

Omfattande genomgång, via MEDLINE, EMBASE och Cochrane, av relevanta randomiserade studier jämförande laparoskopisk och öppen ljumskbråckskirurgi.

- Nordin P, Zetterström H, Gunnarsson U, et al. Local, regional,or general anaesthesia in groin hernia repair: multicentre randomised trial. Lancet 2003;362:853-858.

Tre-armad randomiserad multicenterstudie där de tre bedövningsalternativen jämförs. 614 patienter ingår och följs upp i 30 dagar.

 
 
Ljumsksmärtor postoperativt

Sam Smedberg

- Bay-Nielsen M, Perkins FM, Kehlet H. Pain and functional impairment 1 year after inguinal herniorrhaphy: A nationwide questionnaire study. Ann Surg 2001;233(1):1-7.

Dansk studie där smärtor rapporterades i 28,7%, och smärtor som påverkade arbete eller fritid noterades i 11,0%. 4% hade kontinuerliga smärtor. Risken för postoperativ smärta bör vägas in vid indikationsställandet för kirurgi.

- Heise CP, Starling JR. Mesh inguinodynia: a new clinical syndrome after inguinal herniorraphy? J Am Coll Surg 1998;187(5):514-8.

Lång erfarenhet av smärtproblem. Vid smärtor efter nätplastik avlägsnades nätet, i de flesta fall i kombination med nervresektioner. 60% med goda resultat, bättre när nervresektion utförts. Operationen bedöms som riskabel.

- Amid PK. Causes, prevention, and surgical treatment of postherniorrhaphy neuropathic inguinodynia: Triple neurectomy with proximal implantation. Hernia 2004 Jul 29 (Epub ahead of print). Se även Arch Surg 2002;137(1):100-4.

Kronisk postoperativ neuralgi efter bråckkirurgi behandlas kirurgiskt. Rationalen för detta förfarande är enligt författaren svårigheter i den specifika nervdiagnostiken beroende på den anatomiska variationen i nervernas förlopp och deras till stor del gemensamma ursprung på rotnivå, samt goda terapeutiska resultat.

- Gatt MT, Chevrel JP. The treatment of neuralgias following inguinal herniorrhaphy: a report of 47 cases. Postgrad Gen Surg 1992;4(2):142-7.

Tidig diagnos är viktig. Betonas komplexiteten i de postoperativa neuralgitillstånden. Författarna rekommenderar differentierade stegvisa behandlingsmodeller som TNS, blockader, medicinsk behandling, psyko-socioterapi samt kirurgi i selekterade fall.

- Courtney CA, Duffy K, Serpell MG, O´Dwyer PJ. Outcome of patients with severe chronic pain following repair of groin hernia. Br J Surg 2002;89:1310-4.

Populationsbaserad uppföljningsstudie. Av dem som hade svåra smärtor 3 mån postoperativt (3%) hade 71% fortfarande smärtor 2,5 år senare. De som hade svåra smärtor hade andra kroniska smärttillstånd i högre frekvens än de med mindre uttalad smärta. Om patienten söker för svår smärta 3 månader postoperativt rekommenderas remiss till smärtklinik.

- Page B, Paterson C, Young D, O´Dwyer PJ. Pain from primary inguinal hernia and the effect of repair on pain. Br J Surg 2002;89:1315-8.

De bråckpatienter som hade svåra smärtor preoperativt hade signifikant mindre smärtor postoperativt. De patienter som var smärtfria preoperativt hade signifikant mer smärtor postoperativt.

- Stark E, Oestrich K, Wendl K, Rumstad B, Hagmuller E. Nerve irritation after laparoscopic hernia repair. Surg Endosc 1999;13(9):878-81.

Jämförande studie av neuralgier efter Shouldiceplastik (1,8%) respektive TAPP (4,2%). 81% av 893 operationer, 445 Shouldice och 448 TAPP, uppföljda. Frekvensen neuralgier efter TAPP reducerades kraftigt med ökande erfarenhet.

 
 
Ärrbråck - tekniker och resultat

Peder Rogmark

- Korenkov M, Paul A, Sauerland S, Neugebauer E, Arndt M, Chevrel JP, et al. Classification and surgical treatment of incisional hernia. Results of an experts' meeting. Langenbecks Arch Surg 2001;386(1):65-73.

Detta arbete försöker definiera en terminologi kring ärrbråck, samt refererar principerna kring onlay- och sublay- (och autodermal) plastik. Olika kontroverser inom ärrbråckskirurgi belyses.

- Cassar K, Munro A. Surgical treatment of incisional hernia. Br J Surg 2002;89(5):534-45.

Detta är en gedigen reviewartikel av kirurgisk behandling av ärrbråck fram till 2001, och behandlar suturplastik, öppen nätplastik och laparoskopisk operation.

- Goodney PP, Birkmeyer CM, Birkmeyer JD. Short-term outcomes of laparoscopic and open ventral hernia repair: a meta-analysis. Arch Surg 2002;137(10):1161-5.

Ett försök till meta-analys av studier jämförande öppen och laparoskopisk teknik vid ärrbråck. Det finns endast en (1) RCT publicerad.

- Flum DR, Horvath K, Koepsell T. Have outcomes of incisional hernia repair improved with time? A population-based analysis. Ann Surg 2003;237(1):129-35.

En registerstudie 1987-1999 avseende ev resultatförbättring över tiden då nya tekniker introducerats. Lång uppföljningstid, första halvperioden utan nät, andra halvan med nät.

- Burger JW, Luijendijk RW, Hop WC, Halm JA, Verdaasdonk EG, Jeekel J. Long-term follow-up of a randomized controlled trial of suture versus mesh repair of incisional hernia. Ann Surg 2004;240(4):578-83; discussion 583-5.

5-års uppföljningen av den hittills bästa randomiserade studien mellan sutur- och nätplastik som Luijendijk publicerade i NEJM 2000. Liksom Flum pekar data mot att 3 år är alldeles för kort uppföljningstid för att bedöma recidiv.

 
 
Bukväggssmärtor

Sam Smedberg

- Srinivasan R, Greenbaum DS. Chronic abdominal wall pain: a frequently overlooked problem. Practical approach to diagnosis and management. Clinical review. Am J Gastroent 2002;97(4):824-30.

Noggrann genomgång av anamnes, status och injektionsbehandling vid nerventrapment i bukväggen, 42 referenser. Lär dig ”Carnett´s test”. Inget om kirurgisk behandling.

- Gallegos NC, Hobsley M. Abdominal wall pain: an alternative diagnosis. Br J Surg 1990;77(10):1167-70.

Differentialdiagnostik vid parietal buksmärta. Utrednings- och behandlingsschema. 28 referenser.

- Schuster HP. Abdominal pain in metabolic disorders. Guidelines for patient management for the general surgeon. Zentralbl Chir 1988;113(5):945-51.

Ovanliga tillstånd med såväl intraabdominella som bukväggssymptom vilka komplicerar kirurgisk diagnostik. Artikeln på tyska.

- Ling FW, Slocumb JC. Use of trigger point injections in chronic pelvic pain. Obstet Gynecol Clin North Am 1993;20(4):809-15.

Glöm inte bukväggsrelaterad smärta vid utredning av kroniska smärttillstånd i den gynekologiska sfären.

- Stulz P, Pfeiffer KM. Peripheral nerve injuries resulting from common surgical procedures in the lower portion of the abdomen. Arch Surg 1982;117(3):324-7.

Genomgång av 23 fall som opererats för nervsmärtor efter appendektomi, bråckkirurgi, Pfannenstielsnitt, paramediansnitt och lumbalsnitt. Skada på n. iliohypogastricus vanligaste smärtorsaken. 16 asymptomatiska, 7 med kvartående smärtor.

 
 
Parastomala bråck

Leif Israelsson

- Eldrup J, Wied U, Bishoff N, Moller-Pedersen V. Parakolostomihernier. Incidens og relation till stomiens placering. Ugeskr Laeger 1982;144:3742-3743.

Klinisk rapport. Man fann hos 93 patienter en lägre frekvens av parastomala bråck när stomat togs ut igenom rectusmuskeln.

- Sjödahl R, Anderberg B, Bolin T. Parastomal hernia in relation to site of the abdominal stoma. Br J Surg 1988;74(4):339-341.

Klinisk rapport. Man fann hos 130 patienter en lägre frekvens av parastomala bråck när stomat togs ut igenom rectusmuskeln.

- Rubin MS, Schoetz DJ, Jr., Matthus JB. Parastomal hernia. Is stoma relocation superior to fascial repair? Arch Surg 1994;129(4):413-418.

Klinisk rapport. Hos 96 patienter opererade för parastomala bråck fann man 76% recidiv med enbart plastik medan relokering av stomat gav 33% recidiv.

- Carnee PW, Robertson GM, Frizelle FA. Parastomal hernia. Br J Surg 2003;90:784-793.

Översikt av litteraturen. En närmast fullständig översikt vad gäller incidens, prevention och behandling av parastomala bråck.

- Jänes A, Cengiz Y, Israelsson LA. Preventing parastomal hernia with a prosthetic mesh. A randomized study. Arch Surg 2004;139:1356-1358.

Randomiserad studie. Av 54 stomier fick hälften ett partiellt resorberbart lågviktsnät retromuskulärt i profylaktiskt syfte. Frekvensen parastomala bråck var lägre med nät.

 
 
Spigeliibråck

Leif Spangen

- Moreno-Egea, A, Carrasco, L, Girela, E, Martin, JG, Aguayo, J and Canteras, M.Open vs laparascopic repair of spigelian hernia: a prospective randomized trial. Arch Surg 2002; 137: 1266-1268.

Prospektiv randomiserad studie från 1997-2001 med 11 patienter i varje grupp. Diagnosen ställd preoperativt hos samtliga 22 patienter. Uppföljning 1-6 år. Polypropylennät lades preperitonealt (5 cm marginal) vid öppen operation och ett 15 x 5 cm dito användes vid laparaskopi där nätet fixerades med stapels. Bra resultat i båda grupperna, men extraperitoneal laparaskopi gav bäst resultat v.g. morbiditet (p< .05) och antal vårddygn (p< .001)

- Larson, DW and Farley, DR. Spigelian hernias: repair and outcome for 81 patients. World J Surg. 2002 Oct; 26(10): 1277-81,

Retrospektiv studie från Mayo clinic från åren 1976-97. 76 patienter med 81 spigeliibråck opererade och långtidsuppföljda (i medel 8 år). Behandling: med primärsutur i 75, med nät i fem och med laparaskopisk teknik i ett fall. 8 akuta operationer. Resultat: tre bråckrecidiv.

- Vos DI, Scheltinga MRM. Incidens and outcome of surgical repair of spigelian hernia. Br J Surg 2000May; 91(5): 640-644.

Retrospektiv studie med redovisning av 25 patienter opererade under 22 år (1980-2002) med medeluppföljningstid på 6,1 år (1-22år). 18/25 patienter fick diagnosen mer än 6 månader efter symptomdebut och. 17/25 opererades efter klinisk diagnos. Nätförstärkning vid 5/25 operationer. Laparaskopisk teknik användes inte.

- Spangen L. Spigelian Hernia. In Bendavid R. Prostheses and abdominal wall hernias.1994: 563-569. R.G. Landes Company, Austin.

Sammanfattar litteraturen tom 1992 och beskriver aktuell anatomi, klinisk presentation, diagnostik, behandling, behandlingsresultat och rekommendationer när nät bör övervägas vid operation.

- Spangen L. Spigelian hernia. Acta Chir Scand Suppl. 1976; 462: 1-47.

Avhandling. Sammanfattning av litteraturen och diskussion om aktuell anatomi, definitioner, etiologi, diagnostik och behandling. Redovisning av 24 egna patienter som fick diagnosen spigeliibråck preoperativt och en anatomistudie på 75 avlidna. Även beskrivning av låga spigeliibråck (bråckport kaudalt och medialt om vasa epigastrica inferior) och införande av begreppet ”spigelian hernia belt” Utan en distinkt palpationsöm punkt inom aponeurosis spigelii vid anspänd bukväggsmuskulatur föreligger inget spigeliibråck. Ultraljudsundersökning infördes i diagnostiken.

 

 
 
Obturatioriusbråck

Leif Spangen

- Kavic, MS. Chronic pelvic pain in the Women. Obturator hernia. In Bendavid, R. Abdominal wall hernias 2001: 633-635. R.G. Landers Company, Austin

Översiktsartikel som beskriver aktuell anatomi, symptom, kliniska fynd och behandling. 8 referenser.

- Skandalakis, LJ, Androulakis, J, Colborn, GL and Skandalakis, JE. Obturator hernia. Embryology, Anatomy and Surgical Applications. Surgical Clinics of North America 2000 Feb; 80(1): 71 – 84.

Översiktsartikel med 22 referenser. Utförlig beskrivning av embryologi, anatomi, klinisk bild, diagnostik och operativ behandling. Lättförståliga illustrationer.

- Losasnoff, JF, Richman, B, Wand Jones, JM. Obturator Hernia. Journal of the American College of Surgeons 2002 may; 194(5): 657 – 63.

Översiktsartikel med 67 referenser. Beskriver historik, anatomi, symptom, undersökningsfynd, diagnostik och möjliga operationsmetoder.

 
 
Lumbalbråck

Leif Spangen

- Geis, PG and Hodakowski, GT. Lumbar hernia. In Lloyd M Nyhus and Robert E Condon. Hernia 1995: 413-424. J.B. Lippincott Company, Philadelphia.

En utförlig sammanfattning av litteraturen. Bra information om anatomi, diagnostik och behandling. 36 referenser.

- Skandalakis, J. Lumbar hernia (Part I) and Amid, PK, Shulman. AS and Lichtenstein, IL. Lumbar hernia (Part II). In Robert Bendavid Prostheses and abdominal wall hernias 1994: 532-536. R.G. Landers Company, Austin.

Beskrivning av definition, anatomi och operativ behandling såväl med som utan nät. Utmärkta illustrationer.

- Meinke, AK. Totally extraperitoneal laparascopic repair of lumbar hernia. Surg Endosc 2003; 17: 734 – 737.

Sammanfattning av och diskussion om laparaskopisk operationsteknik vid lumbalbråck. 13 referenser. 

SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi

 
Startsidan |  Bli Medlem |  Nyheter |  Bukvägg |  Innovativ kirurgi |  Samarbetspartners |  Video |  Om oss |  Planerade kurser |  Länkar
Webbproduktion: C&E Webbguru